Home / panev (page 5)

panev

How to install ownCloud – Cloud Storage

Напишете в конзола следният ред : wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/CentOS_CentOS-6/isv:ownCloud:community.repo -P /etc/yum.repos.d След това просто напишете : yum -y install owncloud И рестартирате httpd сървиса /etc/rc.d/init.d/httpd restart

Read More »

How to install Installing Skype on Fedora, CentOS and Red Het

Инсталиране на skype на Fedora, CentOS и Red Het 32 или 64 бита чрез YUM Първо трябва да създаден YUM хранилище: vi /etc/yum.repos.d/skype.repo Напишете следното: [skype] name=Skype Repository baseurl=http://download.skype.com/linux/repos/fedora/updates/i586/ gpgkey=http://www.skype.com/products/skype/linux/rpm-public-key.asc enabled=1 gpgcheck=0 След което просто изпълняваме стандартната команда за инсталация yum install skype

Read More »

How to Install Google Chrome on Fedora, CentOS and Red Het Linux

Първо трябва да създаден YUM хранилище: vi /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo Напишете следното: [google] name=Google - $basearch baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/stable/$basearch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub [google-testing] name=Google Testing - $basearch baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/testing/$basearch enabled=0 gpgcheck=1 gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub [google-earth] name=Google Earth $basearch baseurl=http://dl.google.com/linux/earth/rpm/stable/$basearch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub [google-chrome] name=Google Chrome $basearch baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/$basearch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_sign След което просто изпълняваме стандартната команда за …

Read More »

Bash script to create linux and mysql user

#!/bin/bash MKP=/usr/bin/mkpasswd echo "Creating user: $1" PASSWD=`$MKP` echo "Password: $PASSWD" ENPASSWD="$MKP $PASSWD" useradd $1 -p "$ENPASSWD" echo "Creating mysql user & database for $1" mysql -u root --password=your_mysql_password -e "CREATE DATABASE $1; CREATE USER $1 IDENTIFIED BY '$PASSWD'; GRANT ALL ON $1.* TO '$1'" chmod +x lmuser.sh ./lmuser.sh users

Read More »

Linux Network Configuration

#!/bin/bash # A Linux Shell script to collect information on your network configuration. # ------------------------------------------------------------------------- # Copyright (c) 2003 nixCraft project # This script is licensed under GNU GPL version 2.0 or above # ------------------------------------------------------------------------- # This script is part of nixCraft shell script collection (NSSC) # Visit http://bash.cyberciti.biz/ for …

Read More »

Какво представлява файлът robots.txt и как да създадем подходящ за нашия сайт?

Когато търсите в интернет страници по интересуваща ви тема, най-вероятно ползвате услугите на някоя от интернет търсачките: Google, Yahoo, Excite и пр. Правило ли ви е впечатление колко бързо идват отговорите на въпросите ви? Страницата с резултатите, която получавате за секунди, обаче не е композирана на мига. Търсачките търпеливо са …

Read More »

Samba 4 – Active Directory Domain Controller

Инсталация на под линукс CentOS 6. #!/bin/bash #Install SAMBA 4 DC #Last updated: March - 2014 #http://panevifo.eu DIR="/root/samba" #Install the following packages required for installing and building Samba4: yum -y install ntp git-core gcc libacl-devel libblkid-devel gnutls-devel readline-devel python-devel gdb pkgconfig krb5-workstation zlib-devel setroubleshoot-server libaio-devel setroubleshoot-plugins policycoreutils-python libsemanage-python setools-libs-python setools-libs …

Read More »

LAMP Server on CentOS 6

Прост bash скрипт с който да инсталирате LAMP (Linux Apache MySql Php) на вашият сървър. Кода е както следва : #!/bin/bash #Linux Apache MySql Php install #Last updated: March - 2014 #http://panevifo.eu #Update your system echo -e "Check for updates" yum -y update #HTTPD echo -e "Install HTTPD" yum -y …

Read More »