Home / code / How to Install Google Chrome on Fedora, CentOS and Red Het Linux

How to Install Google Chrome on Fedora, CentOS and Red Het Linux

Първо трябва да създаден YUM хранилище:

vi /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo 

Напишете следното:

[google]
name=Google - $basearch
baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/stable/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

[google-testing]
name=Google Testing - $basearch
baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/testing/$basearch
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

[google-earth]
name=Google Earth $basearch
baseurl=http://dl.google.com/linux/earth/rpm/stable/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

[google-chrome]
name=Google Chrome $basearch
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_sign

След което просто изпълняваме стандартната команда за инсталация

yum install google-chrome

About panev

Check Also

Raspberry Pi

Raspberry pi Nginx

Raspberry pi Nginx php5 NGINX: споделя файловете на уеб сайта от локалната директория в интернет. …