Recent Posts

centos server dynamic motd

Допълнение към тази статия. Добавени са цветове, и няколко допълнителни функции. Скрипта може да се използва както за MOTD (message of the day) така и като bash скрипт с който да изкарвате моментна статистика на машината си 🙂 #!/bin/bash #Server Status Script #Last updated: March - 2014 #http://panevifo.eu #CPU info …

Read More »

bash color prompt code

Добавете следните редове в .bashrc vim .bashrc За потребител: PROMPT_COMMAND='history -a;echo -en "\033[m\033[38;5;2m"$(( $(sed -nu "s/MemFree:[\t ]\+\([0-9]\+\) kB/\1/p" /proc/meminfo)/1024))"\033[38;5;22m/"$(($(sed -nu "s/MemTotal:[\t ]\+\([0-9]\+\) kB/\1/Ip" /proc/meminfo)/1024 ))MB"\t\033[m\033[38;5;55m$(< /proc/loadavg)\033[m"' PS1='\n\e[1;30m[\j:\!\e[1;30m]\e[0;36m \T \d \e[1;30m[\e[1;34m\u@\H\e[1;30m:\e[0;37m`tty 2>/dev/null` \e[0;32m+${SHLVL}\e[1;30m] \e[1;37m\w\e[0;37m\[\033]0;[ ${H1}... ] \w - \u@\H +$SHLVL @`tty 2>/dev/null` - [ `uptime` ]\007\]\n\[\]\$ ' Демо : Друг хубав …

Read More »

Как да разберем какво сме инсталирали на нашият CentOS чрез командата yum

Напишете в конзолата yum list installed >> ~/installed.txt След което отворете файла и разгледайте 🙂

Read More »