Recent Posts

Хубав shell скрип за backup на MySql база данни

#!/bin/bash # Shell script to backup MySql database # To backup Nysql databases file to /backup dir and later pick up by your # script. You can skip few databases from backup too. # For more info please see (Installation info): # http://www.cyberciti.biz/nixcraft/vivek/blogger/2005/01/mysql-backup-script.html # Last updated: Aug - 2005 # …

Read More »

Изпразване на файл

Понякога се налага да изпразним даден файл предимно някой log това може да стане, чрез команда : cat /dev/null > file_name

Read More »

Допълнителна защита чрез fail2ban

Добро решение да подсилите защитата на сървъра ви посредством . Може да използвате следният скрипт за лесна и бърза инсталация на fail2ban. #!/bin/bash #This script working on CentOS, RH #Install fail2ban service and vim redactor yum -y install fail2ban vim #Copy jail.conf to jail.local cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local #Edit your fail2ban …

Read More »